rmadsen.dk   rmadsen.dk   rmadsen.dk   rmadsen.dk   rmadsen.dk   rmadsen.dk   rmadsen.dk   rmadsen.dk   rmadsen.dk   rmadsen.dk   rmadsen.dk   rmadsen.dk  
Slægtsforskning
De stærke Jyder
Dansk kalender
De stærke Jyder     
  rmadsen.dk   rmadsen.dk   rmadsen.dk   rmadsen.dk   rmadsen.dk   rmadsen.dk   rmadsen.dk   rmadsen.dk   rmadsen.dk   rmadsen.dk   rmadsen.dk   rmadsen.dk  
V e l k o m m e n    t i l    m i n    h j e m m e s i d e


Indtil 1824:

Fæstebønder i Korning I 1794 strejkede fæstebønderne i Korning. Bønderne blev idømt mulkt, og samtidig blev præsten pålagt at holde opsyn med at bønderne ikke afholdte hemmelige møder med bønder fra andre sogne. (Knud Dyekjær Madsen)
En tidlig vækkelse De opvaktes stædighed førte til at de måtte gennem en hård kamp med de offentlige og kirkelige myndighederne. Desuden var man fra kirkens side bange for at almindelige mennesker fik for stor indflydelse.
Tjenestekarl Peder Frandsen Under en ildebrand i 1763 smed Peder Frandsen en spand vand i hovedet på herremanden. Straffen var at Peder Frandsen blev sendt ind som soldat.
Mathias Nielsens brev til Grundtvig I et brev fra Mathias Nielsen til Grundtvig dateret 6-3-1814 er der nævnt fem punkter hvor Balles Lærebog adskiller sig væsentligt fra De stærke Jyders lærebøger.
Litteraturliste Litteratur med oplysninger om De stærke Jyder.

Saliggjørelsens Orden Bibelske Spørgsmaal af det gamle og nye Testamentes Kirke Historie.
( Dr. Joh. Jac. Rambach)

"Rambachs bibelske Historier med Spørgsmaal" var iblandt de bøger De stærke Jyder byttede de ukristelige bøger ud med i Øster Snede sogns skoler den 1. februar 1845.

Link:   En konfirmation i Thisted Kirke

Fra 1839:

Privatskolerne i Sindbjerglund og Vindelev Skolen i Vindelev adskilte sig fra de øvrige privatskoler, der oprettedes bl.a. i Øster Snede sogn derved, at den var åben for alle og ikke kun beregnet for de vaktes egne børn. (Anders Peder Nørgaard)
Fra salmebogskampens dage En dag i foråret 1845 enedes man om at tage sagen i egen hånd. Man aftalte at møde talstærkt op i kirken den følgende søndag og synge efter Kingos salmebog enten man måtte eller ej. (Anders Peder Nørgaard)
Anders Hermansens brev Anders Hermansen startede en husstandsindsamling til det hungerramte Irland 1847. (Anders Peder Nørgaard)

I de protestantiske kirker i Irland blev der arrangeret bespisninger, hvor sultende mennesker kunne komme ind og få stillet deres sult, - på én betingelse: De skulle først afsværge deres katolske tro og blive protestanter!

Jens Jørgensen, Bøgballe Jens Jørgensen og vennen Anders Hermansen Vindelev i den grundlovgivende forsamling 1848. (Anders Peder Nørgaard)
Lærer Schmidt breve To breve som Lærer Scmidt har skrevet til Anders Hermansen i "Sandvadgaard". De vedrører privatskolerne i Vindelev, Bøgballe og Sindbjerglund. (Anders Peder Nørgaard)
Artikel fra "Højskolebladet" 1893 En gammel Friskole.
En Landmand i Amerika, F. M. Kristensen, Denmark, Kansas, har i et Par Artikler i amerikansk "Dannevirke" fortalt en Del Træk fra sine Barndoms- og Ungdomsaar i Danmerk.

"Den Skole, jeg vil omtale, blev oprettet i Vindelev, 1½ Mil nordvest for Vejle, vist nok i Begyndelsen af Fyrrerne. Mine ældre Brødre gik aldrig i nogen anden Skole; jeg, som var den yngste, besøgte Skolen fra 1853 - 60.


Links til andre hjemmesider vedrørende De stærke Jyder:
De stærke Jyders vækkelse på Horsens egnen De stærke Jyders vækkelse på Horsens egnen. Vækkelsens baggrund, forløb og videre udvikling. (Henning Knudsen)

Rundt om i landet opstod der sidst i 1700-tallet en række gudelige forsamlinger. De blev en forløber for de to store folkelige vækkelser der opstod i 1800-tallet: Grundtvigianismen og Indre Missionen.


Om De stærke Jyder Gennem pietistiske præsters forkyndelse, gennem kontakter til Haugianerne i Norge og gennem egne studier af Luthers skrifter havde der dannet sig en almuebevægelse blandt bønder og småfolk. (Johs. Enggaard Stidsen)
De stærke Jyders sangtradition Der var ikke orgel i landsbykirkerne, så menighedssangen fandt sine egne veje, der ikke altid var de samme som melodibogens! (Johs. Enggaard Stidsen)
Mindestuen i Gammelsole Den 4. marts 1982 blev "Mindestuen for De stærke Jyder" åbnet. (Johs. Enggaard Stidsen)

Kornings historie

Et gammel sagn fortæller at der som forløber for Korning kirke har ligget en trækirke på Korning Klak på det sted på åbrinken hvor åen ændre sin løbs retning fra nord mod øst.(Knud Dyekjær Madsen)

I 1839 fik De stærke Jyder Kongens tilladelse til at oprette privatskoler, og kort tid efter blev der i den østlige længe af stuehuset på en landejendom beliggende Korning Nørremark påbegyndt undervisning af skolepligtige børn.
I 1902 opførte De stærke Jyder en ny skole på Korning Nørremark.
I 1932 opførte De stærke Jyder en ny skole på Klaksmøllevej.
I 1942 blev skolen nedlagt som privatskole.


Den sidste privatskole Bøgballe Privatskole blev oprettet som den sidste af de i alt 13 private skoler, som blev bygget til De stærke Jyder i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. (Bøgballe Friskole)

Oprettelsen af De stærke Jyders skoler skete på baggrund af myndighedernes tilladelse i 1839 til De stærke Jyder til selv at holde skole for deres børn.


Linkside Links til hjemmesider hvor De stærke Jyder er nævnt.

Andre links: Luthers lille katekismus
Troens Rare Klenodie


Pil op
Stofskiftetest
         

Oversigt [Hjemmeside] [Slægtsforskning] [Dansk kalender]
http://www.rmadsen.dk/dsj/
På grund af der blev sendt meget spam til min
e-postadresse, er adressen lavet som et billede.
© 1996, 2002, Ruth Madsen
Valid HTML 4.01 Transitional